3D Graphics Performance of Meizu MX5

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • Aztec Ruins Normal Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • Aztec Ruins High Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • Failed / Not supported
  • Failed / Not supported
  • Car Chase
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
   OpenGL ES 3.1
  • N/A
  • Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 297 Frames
   (4.8 Fps)
  • 305 Frames
   (4.9 Fps)
  • Manhattan
   OpenGL ES 3.0
  • 593 Frames
   (9.6 Fps)
  • 635 Frames
   (10.3 Fps)
  • T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 1511 Frames
   (27.0 Fps)
  • 1516 Frames
   (27.1 Fps)
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • ALU 2
   OpenGL ES 3.0
  • 462 Frames
   (15.4 Fps)
  • 924 Frames
   (15.4 Fps)
  • Driver Overhead 2
   OpenGL ES 3.0
  • 286 Frames
   (9.5 Fps)
  • 625 Frames
   (10.4 Fps)
  • Texturing
   OpenGL ES 3.0
  • 2268 MTexels/s
  • 2255 MTexels/s
  • Special Tests
  • Render Quality
   OpenGL ES 2.0
  • 2646 mB PSNR
  • Render Quality - HP
   OpenGL ES 2.0
  • 3531 mB PSNR
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 242 min
  • Long term performance - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 286 Frames
   (4.6 Fps)
  • Battery lifetime - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 325 min
  • Long term performance - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 1491 Frames
   (26.6 Fps)
 
 •  
  OS
 • Android
 •  
  API
 • OpenGL
 •  
  GPU
 • Imagination Technologies PowerVR Rogue G6200