3D Graphics Performance of Samsung Galaxy A3 2017 (SM-A320x, SC-04J)

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
  • 16 Frames
   (0.3 Fps)
  • Aztec Ruins Normal Tier
  • 204 Frames
   (3.2 Fps)
  • 101 Frames
   (1.6 Fps)
  • Aztec Ruins High Tier
  • 128 Frames
   (2.0 Fps)
  • 38 Frames
   (0.6 Fps)
  • Car Chase
  • N/A
  • N/A
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
  • N/A
  • Manhattan 3.1
  • N/A
  • N/A
  • Manhattan
  • N/A
  • N/A
  • T-Rex
  • N/A
  • N/A
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
  • N/A
  • N/A
  • ALU 2
  • N/A
  • N/A
  • Driver Overhead 2
  • N/A
  • N/A
  • Texturing
  • N/A
  • N/A
  • Special Tests
  • Render Quality
  • N/A
  • Render Quality - HP
  • N/A
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Long term performance - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Battery lifetime - T-Rex
  • N/A
  • Long term performance - T-Rex
  • N/A