3D Graphics Performance of Intel® HD Graphics P530

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
  • N/A
  • Aztec Ruins Normal Tier
  • N/A
  • N/A
  • Aztec Ruins High Tier
  • N/A
  • N/A
  • Car Chase
  • N/A
  • N/A
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
  • Failed / Not supported
  • Manhattan 3.1
  • N/A
  • N/A
  • Manhattan
  • N/A
  • N/A
  • T-Rex
  • N/A
  • N/A
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
  • N/A
  • N/A
  • ALU 2
  • N/A
  • N/A
  • Driver Overhead 2
  • N/A
  • N/A
  • Texturing
  • Failed / Not supported
  • N/A
  • Special Tests
  • Render Quality
  • N/A
  • Render Quality - HP
  • N/A
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Long term performance - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Battery lifetime - T-Rex
  • N/A
  • Long term performance - T-Rex
  • N/A